Page Info
Google PageRank Checker Powered by  MyPagerank.Net
کد خبر: 2401
دوشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۳ | ۱۳:۳۶ ب٫ظ
اپراتورهای مجازی:
Klasifikimi i operatorëve mobil virtual gjetur,fa
Divizioni operatorët virtuale pa nevojën për infrastrukturën e rrjetit dhe përdor kontekstin në të cilin operatorët kryesorë në duart e tyre, ata ishin të përcaktuar,fa.

Departamenti i infrastrukturës dhe produktive operacioneve Majlis Research Center Research raportuar operatorët virtuale Mobile, përfitimet dhe rolin e tyre në vend që solli operatorët virtuale Mobile, një nga çështjet që rrjetet themelimin dhe zhvillimin, të tretë dhe të telefonisë gjenerata e katërt celulare në botë u ngrit,fa.

این دﺳﺘﻪ از اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ ﺑﺪون ﻧﻴﺎز ﺑﻪ زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ‌ﻫﺎی ﺷﺒکه و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺴﺘﺮی ﻛﻪ اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎی اﺻلی در اﺧﺘﻴﺎرﺷﺎن ﻗﺮار می‌دهند ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮان می‌پردازند.

جمهوری اسلامی ایران که در ابتدای راه ورود به نسل ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﻗﺮار دارد، ﺑﺎزار ﻣﻨﺎﺳﺒی ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﻣﺤﺴﻮب می‌شود. ,fa.

در بخش دیدگاه معیارهای مالی و رویکرد کسب‌وکاری آمده است که اپراتور مجازی تلفن همراه و اپراتورهای اصلی با یکدیگر در این حوزه متفاوت هستند که در جدول زیر قیاس شده است:

Virtual operatorët e rrjetit pika e parë, mund të ndahen në dy kategori:. 1. të plotë dhe 2 operatorët virtuale Operatorët janë ofrues të shërbimit virtuale,fa.

Operatorët Virtual përfunduar disa pajisje të lëvizshme të rrjetit të komunikimit,,fa,Me përjashtim të rrjetit të qasjes radio,,fa,Dhe operatorët virtuale që ofrojnë shërbime vetëm të sigurojë një pagë të veçantë të shërbimit,,fa (به جز شبکه دسترسی رادیویی) را دارند و اپراتورهای مجازی ارائه دهنده خدمات تنها به ارائه یکسری سرویس خاص می‌پردازند.

از دیدگاه عملکردی و خدماتی نیز، این گزارش اپراتورهای مجازی را به پنج دسته تقسیم کرده است.

۱٫ اپراتور مجازی با حداقل خدمات (عرضه ﻛﻨﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺨﻔﻴﻒ‌دار): این دﺳﺘﻪ از اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت اوﻟﻴﻪ از ﻗﺒﻴﻞ ﺻﻮت و ﭘﻴﺎﻣﻚ و در برخی ﻣﻮارد اراﺋﻪ ﺳﺮوﻳﺲ‌ﻫﺎی داده (به صورت بسیار محدود) می‌پردازند. اﻳﻦ دﺳﺘﻪ از اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ ﺧﺪﻣﺎت را ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺖ رقابتی و ﺑﺎ ﻣﺪل ﭘﻴﺶ ﭘﺮداﺧﺖ اراﺋﻪ می‌کنند. Këta operatorë virtuale për të ofruar shërbimet e tyre me çmime më të ulëta se tyre,,fa,2. Operatorët Virtual fokusuar në një cep të tregut.,,fa,Furnizuesi i shërbimeve në tregjet specifike,,fa.

ﻛﺎرﺑﺮان اﻳﻦ دسته از اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎی ﻣﺠﺎزی، ﻣﻌﻤﻮﻻً اﻓﺮادی هستند که به قیمت خدمات حساسیت دارند. به عنوان مثال اﻳﻦ دﺳﺘﻪ از اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ می‌ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﺮوﻳﺲ ﻣﻜﺎﻟﻤﻪ ﺻﻮﺗی را ﺑﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺮای ﺑﺮﺧی از ﻛﺎرﺑﺮان ﺧﺎص اراﺋﻪ ﻛﻨﻨﺪ ﻳﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮح‌ﻫﺎﻳی وﻳﮋه، ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮان اﺟﺎزه ارﺳﺎل ﭘﻴﺎﻣﻚ راﻳﮕﺎن در ﺑﺎزه زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺺ را ﺑﺪﻫﻨﺪ.

۲٫ اپراتورهای مجازی متمرکز بر گوشه‌ای از بازار (عرضه کننده خدمات به بازارهای خاص): اﻳﻦ ﮔﺮوه از اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺳﺮوﻳﺲ‌ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﺎ توجه ﺑﻪ اﺳﺘﺮاتژی ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ گوشه‌ای از ﺑﺎزار می‌پردازند. ﻫﺪف اﻳﻦ اﺳﺘﺮاتژی (ﺗﻤﺮﻛﺰ بر گوشه ای از ﺑﺎزار)، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳی ﺑﺨﺶ ﻛﻮﭼﻜی از ﺑﺎزار ﺗﻘﺎﺿﺎ و ﻋﺮﺿﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺮای آن ﺑﺨﺶ اﺳﺖ.

Me fjalë të tjera, këta operatorë për të ofruar shërbime të përshtatur për të paguar një pjesë të tregut.,fa. Zakonisht kjo strategji për bizneset e vogla për të konkurruar me firma të mëdha, është e përshtatshme,,fa,4. Operatori virtual ad centric,,fa. اﻳﻦ دﺳﺘﻪ از اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ اﻏﻠﺐ ارزﺷﻤﻨﺪ و ﺳﻮدآورﻧﺪ زﻳﺮا ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ارزش اﻓﺰوده ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﺎرﺑﺮان می‌پردازند.

۳٫ اﭘﺮاﺗﻮر ﻣﺠﺎزی ﺟﺰیی (خرده فروشی): اﻳﻦ دﺳﺘﻪ از اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮ ﻧﻬﺎﻳی ﻛﻪ ﺳﻴﻢ‌ﻛﺎرت اﻳﻦ اﭘﺮاﺗﻮر را تهیه کرده اﺳت می‌پردازند. ﻛﺎرﺑﺮ می‌تواند سیم‌کارت را به راحتی و ﺣﺘی از ﺳﻮﭘﺮﻣﺎرﻛﺖ‌ﻫﺎ تهیه کند. اﻳﻦ دﺳﺘﻪ از اﭘﺮاﺗﻮرهای ﻣﺠﺎزی از ﻣﺰﻳﺖ ﮔﺴﺘﺮده ﺑﻮدن ﻧﻘﺎط ﻓﺮوش در ﺳﻄﺢ ﻛﺸﻮر ﺑﺮﺧﻮردارﻧد.

۴٫ اﭘﺮاﺗﻮر ﻣﺠﺎزی ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﻣﺤﻮر: Grupi i operatorëve të licencuar për të ofruar shërbime në formën e mesazheve tekst, flisni përmbajtjes FALAS shkurtër dhe dërgimin për përdoruesit e tyre të paguajnë për reklama,fa.

۵٫ اﭘﺮاﺗﻮر ﻣﺠﺎزی ﺑﺮﻧﺪ ﺧﺎص: اﻳﻦ دﺳﺘﻪ از اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﻫﻤﺎﻧند اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎی ﺳﻨﺘی ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت می‌ﭘﺮدازﻧﺪ، اﻣﺎ از ﻗﺪرت ﻣﺎرک و ﺑﺮﻧﺪ ﺧﻮد ﺑﺮای ﺟﺬب کاربر استفاده می‌کنند. Për shembull, Virgjëresha si sukses një operator virtuale në këtë fushë,fa.
« اخبار فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران – آفاوا »

ارسال دیدگاه

تصویری
آخرین خبرها

تمامی حقوق مادی و معنوی متعلق است به پایگاه خبری، تحلیلی آفاوا
دارای مجوز پایگاه خبری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی